English 官方微信
微信公众号

高水平论文

论文名称 期刊名称 年份 全部作者
A targeted QTL analysis for fiber length using a genetic population between two introgressed backcrossed inbred lines in upland cotton (Gossypium hirsutum) Crop Journal
2019 Guoyuan Liu, Wenfeng Pei, Dan Li, Jianjiang Ma, Yupeng Cui,Nuohan Wang,Jikun Song, Man Wu, Libei Li, Xinshan Zang, Shuxun Yu, Jinfa Zhang, Jiwen Yu
GWAS analysis and QTL Identification of Fiber Quality Traits and Yield Components in Upland Cotton Using Enriched High-Density SNP markers Frontiers in Plant Science 2018 Ruixian Liu, Juwu Gong, Xianghui Xiao, Zhen Zhang2, Junwen Li, Aiying Liu, Quanwei Lu, Haihong Shang, Yuzhen Shi, Qun Ge, Muhammad S. Iqbal, Xiaoying Deng, Shaoqi Li, Jingtao Pan, Li Duan, Qi Zhang, Xiao Jiang, Xianyan Zou, Abdul Hafeez, Quanjia Chen, Hongwei Geng, Wankui Gong* and Youlu Yuan*
Molecular evolution and stress and phytohormone responsiveness of SUT genes in Gossypium hirsutum Frontiers in Genetics 2018 Wei Li,Kuan Sun,Zhongying Ren,Chengxiang Song,Xiaoyu Pei,Yangai Liu,Zhenyu Wang,Kunlun He,Fei Zhang,Xiaojian Zhou,Xiongfeng Ma*,Daigang Yang*
Resequencing core accessions of a pedigree identifies derivation of genomic segments and key agronomic trait loci during cotton improvement Plant Biotechnology Journal 2018 Xiongfeng Ma, Zhenyu Wang, Wei Li, Yuzhou Zhang, Xiaojian Zhou, Yangai Liu, Zhongying Ren, Xiaoyu Pei, Kehai Zhou, Wensheng Zhang, Kunlun He, Fei Zhang, Junfang Liu, Wenyu Ma, Guanghui Xiao, Daigang Yang*
Genome-wide association study identified genetic variations and candidate genes for plant architecture component traits in Chinese upland cotton Theoretical and Applied Genetics 2018 Junji Su, Libei Li, Chi Zhang, Caixiang Wang, Lijiao Gu, Hantao Wang, Hengling Wei, Qibao Liu, Long Huang , Shuxun Yu
Identification, Expression, and Functional Analysis of the Group IId WRKY Subfamily in Upland Cotton (Gossypium hirsutum L.) Frontiers in Plant Science 2018 Lijiao Gu, Hantao Wang, Hengling Wei, Huiru Sun, Libei Li, Pengyun Chen, Mohammed Elasad, Zhengzheng Su, Chi Zhang, Liang Ma, Congcong Wang and Shuxun Yu
A comparative analysis of small RNAs between two Upland cotton backcross inbred lines with different fiber length: Expression and distribution Crop Journal 2018 Guoyuan Liu, Man Wu, Wenfeng Pei, Xihua Li, Nuohan Wang, Jianjiang Ma,Xinshan Zang, Shuxun Yu, Jinfa Zhang, Jiwen Yu
Quantitative Trait Locus Mapping for Verticillium wilt Resistance in anUpland Cotton Recombinant InbredLine Using SNP-Based High Density Genetic Map Frontiers in Plant Science 2017 Koffi Kibalou Palanga, Muhammad Jamshed , Md. Harun or Rashid Juwu Gong, Junwen Li, Muhammad Sajid Iqbal, Aiying Liu, Haihong Shang, Yuzhen Shi, Tingting Chen, Qun Ge, Zhen Zhang, Tussipkan Dilnur, Weijie Li, Pengtao Li, Wankui Gong and Youlu Yuan
An NAM Domain Gene, GhNAC79, Improves Resistance to Drought Stress in Upland Cotton Frontiers in Plant Science 2017 Yaning Guo, Chaoyou Pang, Xiaoyun Jia, Qifeng Ma, Lingling Dou, Fengli Zhao, Lijiao Gu, Hengling Wei, Hantao Wang, Shuli Fan, Junji Su and Shuxun Yu
Comprehensive analysis of NAC transcription factors in diploid Gossypium: sequence conservation and expression analysis uncover their roles during fiber development Science China Life Sciences 2016 Haihong Shang, Zhongna Wang, Changsong Zou, Zhen Zhang, Weijie Li, Junwen Li, Yuzhen Shi, Wankui Gong, Tingting Chen, Aiying Liu, Juwu Gong, Qun Ge & Youlu Yuan*
Detection of favorable QTL alleles and candidate genes for lint percentage by GWAS in Chinese upland cotton Frontiers in Plant Science 2016 Junji Su, ShuliFan, LibeiLi, HenglingWei, CaixiangWang, HantaoWang, Meizhen Song, ChiZhang, LijiaoGu, ShuqiZhao, GuangzhiMao, ChengsheWang, Chaoyou Pang* and ShuxunYu*
Integrative transcriptome, proteome, phosphoproteome and genetic mapping reveals new aspects in a fiberless mutant of cotton scientific reports 2016
Genetic mapping of the nulliplex‑branch gene (gb_nb1) in cotton using next‑generation sequencing Theoretical and Applied Genetics 2015 Wei Chen ,Jinbo Yao ,Li Chu , Zhengwen Yuan,Yan Li ,Yongshan Zhang
Constructing a high‐density linkage map for Gossypium hirsutum Gossypium barbadense and identifying QTLs for lint percentage Journal of integrative plant biology 2015 Yuzhen Shi, Wentan Li, Aiguo Li, Ruihua Ge, Baocai Zhang, Junzhi Li, Guangping Liu, Junwen Li,Aiying Liu, Haihong Shang, Juwu Gong, Wankui Gong, Zemao Yang, Feiyü Tang, Zhi Liu Weiping Zhu,Jianxiong Jiang, Xiaonan Yu, Tao Wang, Wei Wang, Tingting Chen, Kunbo Wang, Zhengsheng Zhang and Youlu Yuan
Genome sequence of cultivated Upland cotton (Gossypium hirsutum TtM-1) provides insights into genome evolution Nature Biotechnology 2015 Fuguang Li, Guangyi Fan, Cairui Lu, Guanghui Xiao, Changsong Zou, Russell J Kohel, Zhiying Ma, Haihong Shang, Xiongfeng Ma, Jianyong Wu, Xinming Liang, Gai Huang, Richard G Percy, Kun Liu, Weihua Yang, Wenbin Chen, Xiongming Du, Chengcheng Shi, Youlu Yuan, Wuwei Ye, Xin Liu, Xueyan Zhang, Weiqing Liu, Hengling Wei, Shoujun Wei, Guodong Huang, Xianlong Zhang, Shuijin Zhu, He Zhang, Fengming Sun, Xingfen Wang, Jie Liang, Jiahao Wang, Qiang He, Leihuan Huang, Jun Wang, Jinjie Cui, Guoli Song, Kunbo Wang, Xun Xu, John Z Yu, Yuxian Zhu, & Shuxun Yu
1 2 3 跳转到: