English 官方微信
微信公众号

高水平论文

论文名称 期刊名称 年份 全部作者
Genome-Wide Analysis of DA1-Like Genes in Gossypium and Functional Characterization of GhDA1-1A Controlling Seed Size Frontiers in Plant Science 2021 Shuxian Yang, Li Huang, Jikun Song, Lisen Liu, Yingying Bian, Bing Jia,Luyao Wu, Yue Xin, Man Wu, Jinfa Zhang, Jiwen Yu and Xinshan Zang
Gibberellin biosynthesis inhibitor mepiquat chloride enhances root K+ uptake by modulating plasma membrane H+-ATPase. Journal of Experimental Botany 2021 Rui Zhang#, Ning Wang#, Shuying Li, Yiru Wang, Shuang Xiao, Yichi Zhang, A. Egrinya Eneji, Mingcai Zhang, Baomin Wang, Liusheng Duan, Fangjun Li*, Xiaoli Tian*, Zhaohu Li
Genome-wide identification of NF-YA gene family in cotton and the positive role of GhNF-YA10 and GhNF-YA23 in salt tolerance International Journal of Biological Macromolecules 2020 Qi Zhang, Jingjing Zhang, Hengling Wei, Xiaokang Fu, Liang Ma, Jianhua Lu, Hantao Wang, Shuxun Yu
Transcriptome and QTL analyses reveal candidate genes for fiber quality in Upland cotton The Crop Journal 2020 Hantao Wang, Ruiting Zhang, Chao Shen, Ximei Li, De Zhu, Zhongxu Lin*
Open-Bud Duplicate Loci Are Identified as MML10s, Orthologs of MIXTA-Like Genes on Homologous Chromosomes of Allotetraploid Cotton Frontiers in plant science 2020 Wei Chen, Jinbo Yao, Yan Li, Shouhong Zhu, Yan Guo, Shengtao Fang, Lanjie Zhao, Junyi Wang, Li Yuan, Youjun Lu, Yongshan Zhang
A Retrotransposon Insertion in GhMML3_D12 Is Likely Responsible for the Lintless Locus li 3 of Tetraploid Cotton Frontiers in plant science 2020 Wei Chen, Yan Li, Shouhong Zhu, Shengtao Fang, Lanjie Zhao, Yan Guo, Junyi Wang, Li Yuan, Youjun Lu, Fang Liu, Jinbo Yao, Yongshan Zhang 
Examining two sets of introgression lines across multipleenvironments reveals background‑independent and stably expressedquantitative trait loci of fiber quality in cotton Theoretical and Applied Genetics 2020 Yuzhen Shi,Aiying Liu1, Junwen Li, Jinfa Zhang, Shaoqi Li1,Jinfeng Zhang1 ,Liujun Ma1,Rui He1,Weiwu Song1, Lixue Guo,Quanwei Lu, Xianghui Xiang, Wankui Gong,Juwu Gong,Qun Ge,Haihong Shang,Xiaoying Deng, Jingtao Pan,Youlu Yuan
Genome-wide quantitative trait loci reveal the genetic basis of cotton fiber quality and yield-related traits in a G.hirsutum recombinant inbred line population Plant Biotechnology Journal 2020 Zhen Zhang , Junwen Li, Muhammad Jamshed, Yuzhen Shi, Aiying Liu, Juwu Gong, Shufang Wang, Jianhong Zhang, Fuding Sun, Fei Jia, Qun Ge, Liqiang Fan, Zhibin Zhang, Jingtao Pan, Senmiao Fan, Yanling Wang, Quanwei Lu, Ruixian Liu, Xiaoying Deng, Xianyan Zou, Xiao Jiang, Ping Liu, Pengtao Li, Muhammad Sajid Iqbal, Chuanyun Zhang, Juan Zou, Hong Chen, Qin Tian, Xinhe Jia, Baoqin Wang, Nijiang Ai, Guoli Feng, Yumei Wang, Mei Hong, Shilin Li, Wenming Lian, Bo Wu, Jinping Hua, Chaojun Zhang, Jinyong Huang, Aixia Xu, Haihong Shang, Wankui Gong and Youlu Yuan
EMBRYONIC FLOWER2B, coming from a stable QTL, represses the floral transition in cotton International Journal of Biological Macromolecules 2020 Ma Qifeng, Qu Zhaoyang, Wang Xiaoyan, Qiao Kaikai, Mangi Naimatullah, Fan Shuli.
Identification of candidate genes for key fibre-related QTLs and derivation of favourable alleles in Gossypium hirsutum recombinant inbred lines with G. barbadense introgressions Plant Biotechnology Journal 2020 Furong Wang, Jingxia Zhang, Yu Chen, Chuanyun Zhang, Juwu Gong, Zhangqiang Song, Juan Zhou,Jingjing Wang, Chengjie Zhao, Mengjia Jiao, Aiying Liu, Zhaohai Du, Youlu Yuan, Shoujin Fan and Jun Zhang
Patterns of presence-absence variants in Upland cotton SCIENCE CHINA Life Sciences 2020 Junfang Liu,Xianliang Zhang,Lingling Dou,Wei Li,Xiaojian Zhou,Yangai Liu,Xiaoyu Pei,Zhongying Ren,Wensheng Zhang,Huaizhu Li,Wenbo Wang,Changsong Zou,Kunlun He,Fei Zhang,Wenyu Ma,Haihong Shang,Hongbin Li,Daigang Yang*Guanghui Xiao*Xiongfeng Ma*
Comprehensive review and assessment of computational methods for predicting RNA post-transcriptional modification sites from RNA sequences Briefings in Bioinformatics 2020 Chen, Z; Zhao, P; Li, FY; Yanan Wang, A. Ian Smith,Geoffrey I. Webb, Tatsuya Akutsu, Abdelkader Baggag,Halima Bensmail and Jiangning Song
An integrated platform and meta-learner for feature engineering machine learning analysis and modeling of DNA, RNA and protein sequence data Briefings in Bioinformatics 2020 Chen, Z; Zhao, P; Li, FY; Marquez-Lago, TT; Leier, A; Revote, J; Zhu, Y; Powell, DR; Akutsu, T; Webb, GI; Chou, KC; Smith, AI; Daly, RJ; Li, J; Song, JN
Nulliplex‑branch, a TERMINAL FLOWER 1 ortholog, controls plant growth habit in cotton Theoretical and Applied Genetics 2019 Wei Chen, Jinbo Yao,Yan Li, Lanjie Zhao,Jie Liu, Yan Guo, Junyi Wang1, Li Yuan1 ,Ziyang Liu,Youjun Lu,Yongshan Zhang,
Microbial Proteases Applications Frontiers in Bioengineering and Biotechnology 2019 Abdul Razzaq, Sadia Shamsi, Arfan Ali, Qurban Ali, Muhammad Sajjad, Arif Malik and Muhammad Ashraf"
Dissection of the genetic variation and candidate genes of lint percentage by a genome-wide association study in upland cotton Theoretical and Applied Genetics 2019 Chengxiang Song, Wei Li, Xiaoyu Pei, Yangai Liu, Zhongying Ren, Kunlun He, Fei Zhang, Kuan Sun, Xiaojian Zhou, Xiongfeng Ma, Daigang Yang
Identification of Loci and Candidate Genes Responsible for Fiber Length in Upland Cotton (Gossypium hirsutum L.) via Association Mapping and Linkage Analyses Frontiers In Plant Science 2019 Chi Zhang, Libei Li, Qibao Liu, Lijiao Gu, Jianqin Huang, Hengling Wei, Hantao Wang, Shuxun Yu
"The Cotton GhWRKY91 Transcription Factor Mediates Leaf Senescence and Responses to Drought Stress in Transgenic Arabidopsis thaliana" Frontiers In Plant Science 2019 Lijiao Gu, Qiang Ma, Chi Zhang, Congcong Wang, Hengling Wei, Hantao Wang, Shuxun Yu
QTL analysis and candidate gene identification for plant height in cotton based on an interspecific backcross inbred line population of Gossypium hirsutum × Gossypium barbadense Theor Appl Genet 2019 Jianjiang Ma, Yupeng Cui,Nuohan Wang, Jikun Song, Man Wu, Libei Li, Xinshan Zang,Shuxun Yu, Jinfa Zhang, Jiwen Yu
Fine mapping and molecular characterization of the virescent gene vsp in Upland cotton (Gossypium hirsutum) Theoretical and Applied Genetics 2019 Guangzhi Mao, Hengling Wei, Wei Hu, Qiang Ma, Meng Zhang, Hantao Wang*, Shuxun Yu*
1 2 3 跳转到: