English 官方微信
微信公众号

高水平论文

论文名称 期刊名称 年份 全部作者
The genomic basis of geographic differentiation and fiber improvement in cultivated cotton Nature Genetics 2021年 He Shoupu; Sun Gaofei; Geng Xiaoli; Gong Wenfang; Dai Panhong; Jia Yinhua; Shi Weijun; Pan Zhaoe; Wang Junduo; Wang Liyuan; Xiao Songhua; Chen Baojun; Cui Shufang; You Chunyuan; Xie Zongming; Wang Feng; Sun Jie; Fu Guoyong; Peng Zhen; Hu Daowu; Wang Liru; Pang Baoyin; Du Xiongming
Resequencing of 243 diploid cotton accessions based on an updated A genome identifies the genetic basis of several key agronomic traits Nature Genetics 2021年 Xiongming Du, Shoupu He ,Zhaoen Yang,, Xiongfeng Ma,Xueyan Zhang, Junling Sun2 , Yinhua Jia, Zhaoe Pan,Wenfang Gong,Heqin Zhu , Lei Ma , Daigang Yang,Zhen Peng , Liru WangShuangjiao Xu , Haihong Shang and Fuguang Li *
Resequencing a core collection of upland cotton identifies genomic variation and loci influencing fiber quality and yield Nature Genetics 2021年 Shoupu He, Junling Sun,Yinhua Jia,Zhaoe Pan ,Wenfang Gong, Jun Peng , Liru Wang , Baoyin Pang , Zhen Peng and Xiongming Du
Extensive intraspecific gene order and gene structural variations in upland cotton cultivars Nature Communications 2021年 Zhaoen Yang; Xiaoyang Ge; Zuoren Yang; Wenqiang Qin; Gaofei Sun; Zhi Wang; Zhi Li; Ji Liu; Jie Wu; Ye Wang; Lili Lu; Peng Wang; Huijuan Mo; Xueyan Zhang; Fuguang Li
Cotton DMP gene family: characterization, evolution, and expression profiles during development and stress International Journal of Biological Macromolecules 2021年 ShouhongZ hu, Xinyu Wang, Wei Chen, JinboYao, Ya nLi, Shengtao Fang, Youjun Lv, Xiaxuan Li, Jingwen Pan, Chunyan Liu, Qiulin Li, Yongshan Zhang
GhAlaRP, a cotton alanine rich protein gene,involves in fiber elongation process The Crop Journal 2021年 Shouhong Zhu, Yanjun Li , Xinyu Zhang, Feng Liu, Fei Xue, Yongshan Zhang,Zhaosheng Kong, Qian-Hao Zhu, Jie Sun,
Evolution and Functional Divergence of SUN Genes in Plants Frontiers in plant science 2021年 Li Yuan, Jingwen Pan, Shouhong Zhu, Yan Li, Jinbo Yao, Qiulin Li, Shengtao Fang, Chunyan Liu, Xinyu Wang, Bei Li, Wei Chen, Yongshan Zhang
A comprehensive and automated machine-learning platform for nucleic acid and protein sequence analysis, prediction and visualization Nucleic acids research 2021年 Zhen Chen;;Pei Zhao;;Chen Li;;Fuyi Li;;Dongxu Xiang;;Yong Zi Chen;;Tatsuya Akutsu;;Roger J. Daly;;Geoffrey I. Webb;;Quanzhi Zhao;;Lukasz Kurgan;;Jiangning Song
Detection of candidate genes and development of KASP markers for Verticillium wilt resistance by combining genome wide association study, QTL seq and transcriptome sequencing in cotton Theoretical and Applied Genetics
2021年 Yunlei Zhao, Wei Chen, Yanli Cui, Xiaohui Sang, Jianhua Lu, Huijuan Jing, Wenju Wang, Pei Zhao, Hongmei Wang.
GhLUX1 and GhELF3 Are Two Components of the Circadian Clock That Regulate Flowering Time of Gossypium hirsutum Frontiers in Plant Science 2021年 "Pengbo Hao, Aimin Wu, Pengyun Chen, Hantao Wang, Liang Ma, Hengling Wei and Shuxun Yu"
GhGPAT12/25 Are Essential for the Formation of Anther Cuticle and Pollen Exine in Cotton (Gossypium hirsutum L.) Frontiers in Plant Science 2021年 Meng Zhang, Hengling Wei*, Pengbo Hao, Aimin Wu, Qiang Ma, Jingjing Zhang, Hantao Wang, Xiaokang Fu, Liang Ma, Jianhua Lu and Shuxun Yu
A comprehensive identification and function analysis of the ATBS1 Interacting Factors (AIFs) gene family of Gossypium species in fiber development and under multiple stresses Industrial Crops and Products 2021年 Mengyu Li, Pengbo Hao, Jingjing Zhang, Xu Yang, Aimin Wu, Meng Zhang, Hengling Weib, Xiaokang Fu, Hantao Wang, Shuxun Yu
Non-functional GoFLA19s are responsible for the male sterility caused by hybrid breakdown in cotton (Gossypium spp.) Plant Journal 2021年 Meng Zhang, Hengling Wei*, Ji Liu, Yingjie Bian, Qiang Ma, Guangzhi Mao, Hantao Wang, Aimin Wu, Jingjing Zhang, Pengyun Chen, Liang Ma, Xiaokang Fu and Shuxun Yu*
High-resolution temporal dynamic transcriptome landscape reveals a GhCAL-mediated flowering regulatory pathway in cotton (Gossypium hirsutum L.) Plant Biotechnology Journal 2021年 Shuaishuai Cheng, Pengyun Chen, Zhengzheng Su, Liang Ma, Pengbo Hao, Jingjing Zhang, Qiang Ma, Guoyuan Liu, Ji Liu, Hantao Wang, Hengling Wei, and Shuxun Yu"
Genomic analyses reveal the genetic basis of early maturity and identification of loci and candidate genes in upland cotton (Gossypium hirsutum L.) Plant Biotechnology Journal 2021年 Libei Li, , Chi Zhang, Jianqin Huang, Qibao Liu, Hengling Wei, Hantao Wang, Guoyuan Liu, Lijiao Gu and Shuxun Yu,
Systematical characterization of YUCCA gene family in five cotton species, and potential functions of YUCCA22 gene in drought resistance of cotton Industrial Crops and Products 2021年 Xiaoyan Wang, Baizhi Chen, Changkai Ma, Kaikai Qiao, Zhanshuai Li, Jingshun Wang, Renhai Peng, Shuli Fan, Qifeng Ma
GhTULP34, a member of tubby-like proteins, interacts with GhSKP1A to negatively regulate plant osmotic stress Genomics
2021年 Li Zhanshuai, Wang Xiaoyan, Cao Xiaocong, Chen Baizhi, Ma Changkai, Lv Jiaoyan, Sun Zhimao, Qiao Kaikai, Zhu Longfu, Zhang Chaojun, Fan Shuli, Ma Qifeng
GhN/AINV13 positively regulates cotton stress tolerance by interacting with the 14–3-3 protein Genomics 2021年 Baizhi Chen, Xiaoyan Wang, Jiaoyan Lv, Mengjie Ge, Kaikai Qiao, Quanjia Chen, Kunpeng Zhang, Jingshun Wang, Shuli Fan, Qifeng Ma.
Genetic variation in MYB5_A12 is associated with fibre initiation and elongation in tetraploid cotton Plant Biotechnol Journal 2021年 Nuohan Wang, Qiang Ma, Man Wu, Wenfeng Pei, Jikun Song, Bing Jia, Guoyuan Liu, Huiru Sun, Xinshan Zang, Shuxun Yu, Jinfa Zhang, Jiwen Yu 
Early ABA-stimulated maintenance of Cl− homeostasis by mepiquat chloride priming confers salt tolerance in cotton seeds. The Crop Journal 2021年 Ning Wang , Xiangru Wang#, Hengheng Zhang, Xiaohong Liu, Jianbin Shi, Qiang Dong, Qinghua Xu, Huiping Gui, Meizhen Song, Gentu Yan
1 2 3 跳转到: