English 官方微信
微信公众号

Fine mapping and candidate gene analysis of the dominant glandless gene Gl2e in cotton (Gossypium spp.)

  • 期刊名称
  • 发表年份
  • 全部作者
  • 访问统计
  • 添加时间2017年02月14日

Hailiang Cheng程海亮, Cairui Lu陆才瑞,John Z. Yu, Changsong Zou,Youping Zhang张友平,Qiaolian Wang王巧莲,Juan Huang,Xiaoxu Feng,Pengfei Jiang,Wencui Yang,Guoli Song宋国立*