English 官方微信
微信公众号

Genome sequence of cultivated Upland cotton (Gossypium hirsutum TM-1) provides insights into genome evolution

  • 期刊名称
  • 发表年份
  • 全部作者
  • 访问统计
  • 添加时间2015年08月11日

Fuguang Li李付广#,Guangyi Fan#,Cairui Lu陆才瑞#,Guanghui Xiao#,Changsong Zou邹长松#,Russell J Kohel#,Zhiying Ma#,Haihong Shang商海红#,Xiongfeng Ma马雄风#,Jianyong Wu吴建勇#,Xinming Liang,Gai Huang,Richard G Percy,Kun Liu,Weihua Yang杨伟华,Weibin Chen,Xiongming Du杜雄明,Chengcheng Shi,Youlu Yuan袁有禄,Wuwei Ye叶武威,Xin Liu,Xueyan Zhang张雪妍,Weiqing Liu,Hengling Wei魏恒玲,Shoujun Wei魏守军,Guodong Huang,Xianlong Zhang,Shuijin Zhu,He Zhang,Fengming Sun,Xingfen Wang,Jie Liang,Jiahao Wang,Qing He,Leihuan Huang,Jun Wang,Jinjie Cui崔金杰,Guoli Song宋国立,Kunbo Wang王坤波,Xun Xu,John Z Yu*,Yuxian Zhu*, Shuxun Yu喻树迅*