English 官方微信
微信公众号

Genome sequence of the cultivated cotton Gossypium arboreum

  • 期刊名称
  • 发表年份
  • 全部作者
  • 访问统计
  • 添加时间2014年12月30日

Fuguang Li李付广#,Guangyi Fan#,Kunbo Wang王坤波#,Fengming Sun#,Youlu Yuan袁有禄#,Guoli Song宋国立#,Qin Li#,Zhiying Ma#,Cairui Lu陆才瑞,Changsong Zou邹长松,Wenbin Chen,Xinming Liang,Haihong Shang商海红,Weiqing Liu,Chengcheng Shi,Guanghui Xiao,Caiyun Gou,Wuwei Ye叶武威, Xun Xu,Xueyan Zhang张雪妍,Hengling Wei魏恒玲,Zhifang Li李志芳,Guiyin Zhang,Junyi Wang,Kun Liu刘坤,Russell J Kohel,Richard G Percy,John Z Yu,Yu-Xian Zhu*,Jun Wang*,Shuxun Yu喻树迅*