English 官方微信
微信公众号

The draft genome of a diploid cotton Gossypium raimondii

  • 期刊名称
  • 发表年份
  • 全部作者
  • 访问统计
  • 添加时间2012年10月12日

Wang Kunbo王坤波,Wang Zhiwen,Li Fuguang李付广,Ye Wuwei叶武威,Wang Junyi,Song Guoli宋国立,Yue Zhen,Cong Lin,Shang Haihong商海红,Zhu Shilin,Zou Changsong邹长松,Li Qin,Yuan Youlu袁有禄,Lu Cairui陆才瑞,Wei Hengling魏恒玲,Gou Caiyun,Zheng Zequn,Yin Ye,Zhang Xueyan张雪研,Liu Kun刘坤,Wang Bo,Song Chi,Shi Nan,Russell J Kohel,Richard G Percy,John Z Yu,Zhu Yuxian*,Wang Jun*,Yu Shuxun喻树迅*